ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลหมู่บ้าน

 เขตการปกครอง
พื้นที่ตำบลนาซ่าว แบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. บ้านนาซ่าว
 2. บ้านนาบอน
 3. บ้านโพน
 4. บ้านใหม่ตาแสง
 5. บ้านใหม่ศาลาเฟือง
 6. บ้านแก่งมี้
 7. บ้านศรีโพนแท่น
 8. บ้านหนองขอนทอง
 9. บ้านนาบอน
 10. บ้านหนองสะพุง
 11. บ้านศาลาเฟือง
 12. บ้านนาบอน
 13. บ้านศรีโพนแท่น
 14. บ้านนาซ่าว
 15. บ้านใหม่ศาลาเฟือง
หมู่ที่ 1        นายประสิทธิ์     อองภา          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2        นายวิลัย           ลาอ่อน               ”
หมู่ที่ 3        นายสายทอง     ตันนะลา             ”
หมู่ที่ 4        นายอำนาจ       วงษดี                 ”
หมู่ที่ 5        นายประจวบ     วิชาเครื่อง           ”
หมู่ที่ 6        นางธิติรัตน์     พิลาทา                 ”
หมู่ที่ 7        นายเกชา        บุบผาจันดี            ”
หมู่ที่ 8        นายพัฒนา      โสคำ                   ”
หมู่ที่ 9        นายอนันต์        ตางาม                ”
หมู่ที่ 10      นายชน            มาแก้ว               ”
หมู่ที่ 11      นายชาตรี         ทำทิพย์               ”
หมู่ที่ 12      นายชัยยงค์       ศรีวิชา                ”
หมู่ที่ 13      นายณรงค์         หิดกวย               ”
หมู่ที่ 14      นายสุภาพ          แสงขาว     กำนันตำบลนาซ่าว
หมู่ที่ 15      นายบุญมี          สิงหา           ผู้ใหญ่บ้าน
 ประชากร
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว มีทั้งหมด 15 หมู่บ้านมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,528 คน จำแนกเป็นชาย 5,681 คน หญิง 5,847 คน จำนวนครัวเรือน 3,836 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 104 คน/ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดแยกตามหมู่บ้านดังนี้

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1.

บ้านนาซ่าว หมู่ที่ 1

465

491

956

340

2.

บ้านนาบอน

หมู่ที่ 2

394

448

845

353

3.

บ้านโพน

หมู่ที่ 3

439

468

907

262

4.

บ้านใหม่ตาแสง

หมู่ที่ 4

159

152

311

99

5.

บ้านใหม่ศาลาเฟือง

หมู่ที่ 5

372

383

755

248

6.

บ้านแก่งมี้

หมู่ที่  6

362

342

704

212

7.

บ้านศรีโพนแท่น หมู่ที่  7

620

644

1,264

425

8.

บ้านหนองขอนทอง

หมู่ที่  8

59

75

134

58

9.

บ้านนาบอน

หมู่ที่  9

617

607

1,224

496

10.

บ้านหนองสะพุง

หมู่ที่ 10

462

479

941

317

11.

บ้านศาลาเฟือง

หมู่ที่ 11

260

263

523

233

12.

บ้านนาบอน

หมู่ที่ 12

366

401

767

244

13.

บ้านศรีโพนแท่น

หมู่ที่ 13

376

336

712

270

14

บ้านนาซ่าว

หมู่ที่ 14

403

435

838

255

15

บ้านใหม่ศาลาเฟือง

หมู่ที่ 15

330

329

659

229

รวม

15

5,687

5,853

11,540

4,041

( ข้อมูลโดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง )
( ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ เดือนมิถุนายน  2562 )

*** ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ช่วงอายุระหว่าง 35 – 45 ปี