ข้อมูลสภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

     ตำบลนาซ่า เป็นเขตการปกครองของ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีพื้นที่ประมาณ 110.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 68,906 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขา เหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
จด ตำบลเชียงคาน
จด ตำบลเขาแก้ว
จด ตำบลปากตม
จด ตำบลหาดทรายขาว และตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย

 

ลักษณะทางสังคม

 การศึกษา
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
 2. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
 3. โรงเรียนเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส มัธยมต้น) 2 แห่ง ได้แก่
  – โรงเรียนบ้านนาบอน
  – โรงเรียนบ้านใหม่ศาลาเฟือง
 4. โรงเรียนอุดมศึกษา ไม่มี
 สาธารณสุข
 1. โรงพยาบาล ไม่มี
 2. สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
 3. สถานพยาบาลเอกชน 6 แห่ง (คลีนิกผดุงครรภ์)
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 1. วัด/สำนักสงฆ์ 16 แห่ง
 2. ศาลปู่ตา 7 แห่ง
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 1. สถานีตำรวจ 1 แห่ง ( ศูนย์บริการประชาชนตำบลนาซ่าว )
 2. รถน้ำเอนกประสงค์บริการประชาชน 1 คัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

     ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ ตำบลนาซ่าว ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิเช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และอาชีที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ การทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญระดับประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกการใช้พื้นที่ ได้ดังนี้
 1. พื้นที่ทำนา 13,200 ไร่
 2. พื้นที่ทำไร่ 10,600 ไร่
 3. พื้นที่ปลูกไม้ผล 350 ไร่
 4. พื้นที่ปลูกยางพารา 2,250 ไร่
 5. อื่น ๆ 1,300 ไร่
หน่วยธุรกิจในเขพื้นที่ตำบลนาซ่าว ประกอบด้วย
 1. ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 14 แห่ง
 2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (ลานรับซื้อมันสำปะหลัง) 2 แห่ง
 3. โรงสีข้าว 13 แห่ง
 4. ธนาคาร ไม่มี
 5. โรงแรม ไม่มี

 

ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติ

 แหล่งน้ำ
 1. ลำน้ำ ลำห้วย 10 สาย
 2. บึง,หนองและอื่นๆ 15 แห่ง
 3. ฝาย 19 แห่ง
 4. บ่อน้ำตื้น 150 แห่ง
 5. บ่อบาดาล 80 แห่ง
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
     ทรัพยากรดิน โดนทั่วไปแล้วเป็นที่ราบสูงภูเขา ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ความสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารต่างๆ ล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์
     ทรัพยากรน้ำ มีแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ไหลลงสู่ที่ลุ่มอย่างรวดเร็ว ห้วย หนอง คลอง บึง บางแห่งตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรในหน้าแล้ง

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

 การคมนาคม
 1. มีรถโดยสารประจำทาง เชียงคาน – เลย เริ่มออกเวลา 05.30 น. ถึง เวลา 17.30 น. ทุก 15 นาที
 2. มีรถร่วม บขส. (99) เชียงคาน – เลย – กรุงเทพฯ ผ่านวันละ 1 เที่ยว
 3. มีรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง เชียงคาน – เลย – โคราช ผ่านทุก 1 ชั่วโมง เริ่มเวลา 06.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.
 4. รถโดยสารปรับอากาศประจำทาง (999) VIP เชียงคาน – เลย – กรุงเทพฯ ผ่านวันละ 1 เที่ยว
 5. รถโดยสารปรับอากาศบริษัทแอร์เลย เชียงคาน – เลย – กรุงเทพฯ ผ่านวันละ 2 เที่ยว
 การโทรคมนาคม
 1. ตู้ไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน
 2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 หมู่บ้าน
 การไฟฟ้า
 1. จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
 2. จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีจำนวน 3,432 ครัวเรือน
 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 10 สาย
 2. บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน 15 แห่ง