สมาชิกสภาเทศบาล

คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว


นายวิชต ทำทิพย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
(Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายทรงศักดิ์ จันทะวงษ์
รองประธานสภา อบต.
(Vice Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ว่าที่ ร.ต.หญิง รุ่งอรุณ พิมพ์หล่อน
เลขานุการสภา อบต.
(Secretary of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายวัฒนา น้อยสุข
ส.อบต. หมู่ 1
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
  ว่าง 

ส.อบต. หมู่  1
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)


นายวิเชียร แดงสีดา
ส.อบต. หมู่ 2
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นางสุจินดา ตันทอง
ส.อบต. หมู่ 2
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายสมัคร ศรีมงคล
ส.อบต. หมู่ 3
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
 
นางนฤมิต อนุนาค
ส.อบต. หมู่ 3
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายเจริญ นามกอง
ส.อบต. หมู่ 4
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายเกี้ยง พรหมวาส
ส.อบต. หมู่ 4
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายกาศ สีหาลา
ส.อบต. หมู่ 6
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
 
นางสุฤทธิ์ คงปิ่น
ส.อบต. หมู่ 6
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายบ๊อบ คำมะดา
ส.อบต. หมู่ 7
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นางสาวอรวรรณ โรจนประดิษฐ์
ส.อบต. หมู่ 7
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นางสาวสุกัญญา ประสงค์
ส.อบต. หมู่ 8
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
 
นายลำยง สาลาสุตา
ส.อบต. หมู่ 8
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายไสว นันทะผา
ส.อบต. หมู่ 9
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายคําร้อย โสภาพร
ส.อบต. หมู่ 9
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายวิชัย ชาปาน
ส.อบต. หมู่ 10
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
ว่าง 

ส.อบต. หมู่ 10
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)


นายกันชัย ดีแก้ว
ส.อบต. หมู่ 11
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายชุติพนธ์ ธนมิ่งสวัสดิ์
ส.อบต. หมู่ 11
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายกายสิทธิ์ สาลาสุตา
ส.อบต. หมู่ 12
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายอุรคินทร์ อินยานวน
ส.อบต. หมู่ 12
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นางอรรีร์ อินอ่ำ
ส.อบต. หมู่ 13
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายจิ๋ว ทีทา
ส.อบต. หมู่ 13
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายประเดิม บัวก่ำ
ส.อบต. หมู่ 14
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายประจวบ พะโยธร
ส.อบต. หมู่ 15
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายวุฒิชัย ธัญญา
ส.อบต. หมู่ 15
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)