คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายแดนชัย ดีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
(Chief Executive of the SAO)

นายบุญเลียง สีหาลา
รองนายก อบต.นาซ่าว
(Deputy Chief Executive of the SAO)
ว่าง

รองนายก อบต.นาซ่าว
(Deputy Chief Executive of the SAO)

 

นางสาวสุรจนีย์ เครือทองสี

เลขานุการนายกอบต.นาซ่าว