องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ขยายเวลาชำระภาษี ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

0
72