ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

0
37