วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว เป็นประธานเปิดและมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย” สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว โดย นางนัสติยา พงศ์พานิชญ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา อบต.นาซ่าว กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จำนวน 77 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซ่าว จำนวน 33 คน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน จำนวน 15 คน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน จำนวน 11 คน 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ศาลาเฟือง จำนวน 16 คน 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมพล(แก่งมี้) จำนวน 2 คน

0
140