ลักษณะทางสังคม

ลักษณะทางสังคม

 •  การศึกษา
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
 2. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
 3. โรงเรียนเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส มัธยมต้น) 2 แห่ง ได้แก่
  – โรงเรียนบ้านนาบอน
  – โรงเรียนบ้านใหม่ศาลาเฟือง
 4. โรงเรียนอุดมศึกษา ไม่มี
 •  สาธารณสุข
 1. โรงพยาบาล ไม่มี
 2. สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
 3. สถานพยาบาลเอกชน 6 แห่ง (คลีนิกผดุงครรภ์)
 •  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 1. วัด/สำนักสงฆ์ 16 แห่ง
 2. ศาลปู่ตา 7 แห่ง
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 1. สถานีตำรวจ 1 แห่ง ( ศูนย์บริการประชาชนตำบลนาซ่าว )
 2. รถน้ำเอนกประสงค์บริการประชาชน 1 คัน