ลักษณะที่ตั้ง

ลักษณะที่ตั้ง

     ตำบลนาซ่า  เป็นเขตการปกครองของ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีพื้นที่ประมาณ 110.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 68,906 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขา เหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
จด ตำบลเชียงคาน
จด ตำบลเขาแก้ว
จด ตำบลปากตม
จด ตำบลหาดทรายขาว และตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย