กองช่าง

     ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 •  งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – งานก่อสร้างและบูรณะถนน
  – งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
  – งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
  – งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
 • งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  – งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
  – งานวิศวกรรม
  – งานประเมินราคา
  – งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
  – งานออกแบบ
 • งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  – งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
  – งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
  – งานระบายน้ำ
  – งานจัดตกแต่งสถานที่
 •  งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – งานสำรวจและแผนที่
  – งานวางผังพัฒนาเมือง——————————-