ส่วนการคลัง

     ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ – จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 •  งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – งานรับเงิน  –  เบิกจ่ายเงิน
  – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  – งานเก็บรักษาเงิน
 •  งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานการบัญชี
– งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
– งานงบการเงินและงบทดลอง
– งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

 •  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  – งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
  – งานพัฒนารายได้
  – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
  – งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
 •  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
– งานพัสดุ
– งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ