คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2558

ประกาศเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 คู่มือสำหรับประชาชน(ฉบับรวม)

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2558 (แยกเรื่อง)

 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
 การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอเลขที่บ้าน
 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลอกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารทะเบียน
 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
 การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย
เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
 คู่มือสำหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลทีได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศมีหลักฐานการเกิด
 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499
 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลทีถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์
 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน
 การรับแจ้งการตาย กรณีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ
 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
  การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจัดการศพ
 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
 การรับแจ้งการย้ายเข้า
 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
 การรับแจ้งการย้ายออก
 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.   ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.   ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 การรับชำระภาษีป้าย
 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1:  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 :  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 การแจ้งขุดดิน
 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 การแจ้งถมดิน
 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น