ประวัติ อบต.

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว 
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว  ได้จัดตั้งขึ้นจาก  สภาตำบลนาซ่าว    กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีสภาตำบลเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ราษฎรเข้ามาแก้ไขปัญหาของตนเอง แต่การดำเนินงานไม่บรรลุผล  เพราะเป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตขิงคนในท้องถิ่น  จึงได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  ๓๒๖      ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕

กำหนดให้สภาตำบลประกอบด้วย

๑.  กำนันเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

๒.  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนั้น ๆ

๓.  แพทย์ประจำตำบลเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

๔.  ราษฎรในหมู่บ้าน ๆ ละ ๑ คน (มาจากการเลือกตั้ง)

๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

๕.๑.  ครูประชาบาลในตำบล ๑ คน  (นายอำเภอคัดเลือกเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดแต่งตั้งเป็นเลขานุการ)

๕.๒.  ปลัดอำเภอหรือพัฒนากรอำเภอ ๑ คน (นายอำเภอคัดเลือกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา)

สภาตำบล  มีสมาชิกของสภามาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ ๑ คน เป็นฝ่ายให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์ประจำตำบล และปฏิบัติตามมติของสภาตำบล ปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือทางราชการมอบหมาย ประสานงานกับราษฎร และองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาตำบล

การกำกับดูแลให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖  ผู้ที่ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลคือ นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจควบคุมสภาตำบล ในขณะเดียวกันนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดก็บังคับบัญชากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลด้วย

ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ สภาตำบลจึงเป็นส่วนราชการภูมิภาคไปโดยปริยาย

ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิก ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๓ ก หน้า ๑๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ) และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๘ ก หน้า ๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป )

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป )

ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๕ ก หน้า ๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป )

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก หน้า ๑๖ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป )

สภาตำบลนาซ่าว ได้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๔๐ ความดังนี้  “สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตำบลตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ”

นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙  เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  ๒๕๓๖ ถึงปี  ๒๕๓๘  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง หน้า ๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป )  จึงมีผลให้สภาตำบลนาซ่าว  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว  เมื่อวันที่ ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๙  นับตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา  โดยมี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่ง ได้แก่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและแพทย์ประจำตำบล   รวมกับสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนหมู่บ้านละ ๒ คน  ส่วนคณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย  กำนัน เป็นประธาน  มีผู้ใหญ่บ้านไม่เกิน ๒ คน  และสมาขิกสภาอีกไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๕ จึงได้มีการกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดมาจาก การเลือกตั้ง  โดยประชาชนหมู่บ้านละ ๒ คน ถ้าตำบลใดมี ๑ หมู่บ้านให้มีสมาชิกได้ ๖ คน ถ้ามี ๒ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกได้หมู่บ้านละ ๓ คน และมีคณะกรรมการบริหารมาจากความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน  และรองนายกฯ  ๒ คน  โดยเลือกจากสมาชิกสภาองค์การส่วนตำบล

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖   มีการเปลี่ยนชื่อจาก  คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร   เป็น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   และจากประธานกรรมการ เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก ข้อบังคับตำบล เป็น ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ขนาดกลาง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว  เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเชียงคาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ทำเนียบรายชื่อผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

๑.

นายเมก     อินอ่ำ

ประธานกรรมการ

บริหาร อบต.นาซ่าว

พ.ศ.๒๕๓๙ – พ.ศ.๒๕๔๔

๒.

นางลัดดาวัลย์     มีแพง

ประธานกรรมการ

บริหาร อบต.นาซ่าว

พ.ศ.๒๕๔๔- พ.ศ.๒๕๔๖

๓.

นางลัดดาวัลย์     มีแพง

นายก อบต.นาซ่าว

พ.ศ.๒๕๔๖ – พ.ศ.๒๕๔๗

๔.

นายบุญทักษ์     แก้วพิลารมย์

นายก อบต.นาซ่าว

๑๘ ก.ค. ๒๕๔๗ – ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๑

๕.

นางสาวณัฏฐ์ชุดา    บุษดีศิริมีมูล

นายก อบต.นาซ่าว

  ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๑ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๕

๖.

นายแดนชัย      ดีแก้ว

นายก อบต.นาซ่าว

   ๖  ต.ค. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
ประวัติบ้านนาซ่าว

      บ้านนาซ่าว เดิมครั้งแรกตั้งอยู่ที่ นาซำหว้ากกนอ อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านปัจจุบันเล็กน้อย ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านสองโนน (บ้านนาซ่าวปัจจุบัน) โดยมีราษฎรอพยพมาตั้งบ้านเรือนครั้งแรก 8 ครอบครัว โดยมีผู้นำคนสำคัญ คือ ขุนหมื่นนารินทร์ กับ แสนคำบุญยอ ซึ่งอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง เมืองแมคกาสิ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

เหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านนาซ่าว

     สืบเนื่องมาจาก ขุนหมื่นนารินทร์ ได้ลงหลักปักฐานเลือกทำเลหมู่บ้านเหมาะสมแล้ว ก็ให้ชาวบ้านที่ร่วมเดินทางมา จับจองที่ดินทำไร่ ทำนา หาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ชาวบ้านได้ ขุด ถาง ที่ดิน ทำเป็นแปลงนาสำหรับปลูกข้าว ไปตามลำห้วย (ห้วยหย่อง) ด้วยเหตุการณ์ ขุด ถาง ที่ดินทำแปลงนา ชาวบ้านเรียกว่าการ ขุดนา ซ่าวนา จึงได้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า บ้านนาซ่าว มาจนถึงปัจจุบัน โดยมี ขุนหมื่นนารินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ปัจจุบัน บ้านนาซ่าว ได้แยกการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการปกครอง ได้แก่
  1. บ้านนาซ่าว หมู่ที่ 1
  2. บ้านนาซ่าวหมู่ที่ 14
  3. บ้านศรีโพนแท่น หมู่ที่ 7
  4. บ้านศรีโพนแท่น หมู่ที่ 13
ตราสัญลักษณ์

———————————–