กองช่าง

 

กองช่าง

นายชูพงษ์ เพชรราช
ผู้อำนวยการกองช่าง
(Director of the Division of Civil Works)
 

-ว่าง-

 

นายช่างโยธา
(Civil Works Chief Technician)

 
นางสาวมณีรัตน์ ปิยไพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
(Clerical Officer)
 

ว่าง

 

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายดิเรกฤทธิ์ สารีสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
ขับรถกระเช้า

นายนราธิป นรฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
(General Employee)
 
นายวิษณุ ชัยสงคราม
พนักงานจ้างทั่วไป
(General Employee)

นางสาวฉัตรศิริ วันเต็ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวปิยพร ดำทา
พนักงานจ้างทั่วไป