กองคลัง

 

กองคลัง


นางสาวสิริญา จันทะมอญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(Director of the Division of Finance)
 


นางกรรณิการ์ ยาที
นักบริหารงานคลัง(อำนวยการระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

  -ว่าง-

 

นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)

 

-ว่าง-

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Officer)


นางสาวปรียาภัทร บุตนัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(Revenue Collecting Officer)

นายเล็ก ทำทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบังาน
(Assistant Supplies Officer)
 
นางรำไพพร แดงสีดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
(Assistant Revenue Collecting Officer)

นางบุณณฎา อรุณปรีย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
(Assistant Finance and Accounting Officer)

นางวรินพร วงศ์ลา
ผู้ช่วยเนักวิชาการเงินและบัญชี
(Assistant Finance and Accounting Technical Officer)
ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(Assistant Supplies Officer)

 
นางสาวจีราพัทร ใจหมั่น
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวสุณีรัตน์ ตันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวจิตตรัตน์ สืบสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาววรดาก์ ยายืน

คนงานทั่วไป

   

 

นายเถลิงศักดิ์ ยาฟอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ