สำนักงานปลัด


ว่าที่ ร.ต.หญิง รุ่งอรุณ พิมพ์หล่อน
ปลัด อบต.นาซ่าว
(Chief Administrator of the SAO)
 

นายฐิติพล ใจหมั่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(Chief of the Officer the Subdistrict Administrative Organization)


นางนิศารัตน์ ไชยรถ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(Personnel Officer)
 
นายสิทธิศักดิ์ สารสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
(Public Relations Technical Officer)

นายนิติพงษ์ ศรีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(Plan and Policy Analyst)
 

 

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายขรรค์ชัย จำรัสกลาง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(Agricultural Technical Officer)
 
ส.อ.ทวีโชค ชูรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(Disaster Prevention and Relief Officer)

นางธิดารัตน์ จันนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(Assistant Personnel Officer)

นางสาววราภรณ์ ทำทิพย์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวจรรยา อองภา
ผู้ช่วยนิติการ
  นายเมธาวี ศรีอรรคพรหม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ว่าง

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมพิษ พาป้อง
พนักงานขับรถ
 

 

ว่าง

 

แม่บ้าน

 
นายบรรจง สุพร
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
ว่าง

พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำ)

นายวศิน คัมบุญยอ

พนักงานขับรถส่วนกลาง


นางสาวพวงทะกา จันทร์มา
พนักงานจ้างทั่วไป

-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางสาวสุนิสา บุพนิช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายบรรณกร จันมา
อปพร.ตำบลนาซ่าว

นายสำคัญ หยุยที
อปพร.ตำบลนาซ่าว

นายร่วมชัย ไป่ทาฟอง
อปพร.ตำบลนาซ่าว

นางสาวน้ำเพชร เพ็งเที่ยง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสำเนียง วังเหมือย
พนักงานประจำรถขยะ

นายละลึก อินอ่ำ
พนักงานประจำรถขยะ

นายเกรียงไกร วงษ์ดี
พนักงานประจำรถขยะ

นายสำนัก สมวัน
พนักงานขับรถขยะ