สมาชิกสภาเทศบาล

คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว

นายประเดิม บัวก่ำ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
(Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายวุฒิชัย ธัญญา

รองประธานสภา อบต.
(Vice Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council)

เลขานุการสภา อบต.
(Secretary of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นายจันทร์ สารีสิงห์

ส.อบต. หมู่ 1
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

  ว่าง

ส.อบต. หมู่  1
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นางสุจินดา ตันทอง

ส.อบต. หมู่ 2
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 2
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นายสันติ ศรีแจ่ม

ส.อบต. หมู่ 3
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

  ส.อบต. หมู่ 3
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นายนฤพล พรหมวาส

ส.อบต. หมู่ 4
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 4
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นางราช เทพบล

ส.อบต. หมู่ 5
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

  ส.อบต. หมู่ 5
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นางสุฤทธิ์ คงปิ่น

ส.อบต. หมู่ 6
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 6
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นายประภาส คำพา

ส.อบต. หมู่ 7
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

  ส.อบต. หมู่ 7
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นางสาวสุกัญญา ประสงค์

ส.อบต. หมู่ 8
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 8
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นายสมฤทธิ์ ตางาม

ส.อบต. หมู่ 9
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

 

ส.อบต. หมู่ 9
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายวิชัย ชาปาน

ส.อบต. หมู่ 10
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 10
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นายกันชัย ดีแก้ว

ส.อบต. หมู่ 11
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 11
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
นายกายสิทธิ์ สาลาสุตา

ส.อบต. หมู่ 12
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 12
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

นายเอนก โสธรรมมงคล

ส.อบต. หมู่ 13
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 13
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)
 

ส.อบต. หมู่ 14
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)