สมาชิกสภาเทศบาล

คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
(Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council)

รองประธานสภา อบต.
(Vice Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council)

เลขานุการสภา อบต.
(Secretary of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 1
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

  ว่าง

ส.อบต. หมู่  1
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 2
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 2
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 3
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

 

ส.อบต. หมู่ 3
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 4
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 4
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 6
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

 

ส.อบต. หมู่ 6
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 7
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 7
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 8
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

 

ส.อบต. หมู่ 8
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 9
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 9
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 10
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

 

ส.อบต. หมู่ 10
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 11
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 11
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 12
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 12
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 13
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 13
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 14
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 15
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)

ส.อบต. หมู่ 15
(Member of the Subdistrict Administrative Organization Council)