หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง รุ่งอรุณ พิมพ์หล่อน
ปลัด อบต.นาซ่าว
 

นายฐิติพล ใจหมั่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสิริญา จันทะมอญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

 

นายชูพงษ์ เพชรราช
ผู้อำนวนการกองช่าง


นางนัสติยา พงศ์พานิชย์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม