หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง รุ่งอรุณ พิมพ์หล่อน
ปลัด อบต.นาซ่าว

นายชเรด รอดพ้นภัย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสิริญา จันทะมอญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพฑูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวนการกองช่าง

นายฐิติพล ใจหมั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม

นางนัสติยา พงศ์พานิชย์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม