คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอวิรุจน์ ศรีพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
(Chief Executive of the SAO)

นายวิชิต ทำทิพย์

รองนายก อบต.นาซ่าว
(Deputy Chief Executive of the SAO)

นายทรงศักดิ์ จันทะวงษ์

รองนายก อบต.นาซ่าว
(Deputy Chief Executive of the SAO)

นายบรรณกร จันมา

เลขานุการนายกอบต.นาซ่าว