งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

    • งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2555
    • งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ปี 2555
    • งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2555

    1.บันทึกขอส่งรายงาน
    2. หมายเหตุประกอบงบ