กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวจณิสตา สถิตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

ว่าง

 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(General Administrative Officer)

 
นางประไพศรี ศรีสม
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
(Social Worker)

นางสาวจณิสตา สถิตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(Community Developer)

นายเพิ่มพงศ์ คงปิ่น
ผู้ช่วยนักพัฒนชุมชน
 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ว่าง

พนักงานจ้างเหมาบริการ