กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม


นายฐิติพล ใจหมั่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายฐิติพล ใจหมั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(General Administrative Officer)
 
นางประไพศรี ศรีสม
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
(Social Worker)

นางสาวจณิสตา สถิตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(Community Developer)

นายเพิ่มพงศ์ คงปิ่น
ผู้ช่วยนักพัฒนชุมชน

นางสาวสุนิสา บุพนิช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
นางสุจินดา อุบลชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิลัย ดำทา
พนักงานประจำรถขยะ

นายจักรพันธ์ อุดทุมจันทร์
พนักงานประจำรถขยะ

นายสุกี จันมา
พนักงานประจำรถขยะ

นายเกรียงไกร วงษ์ดี
พนักงานประจำรถขยะ

นายสำเนียง วังเหมือย
พนักงานประจำรถขยะ

นายละลึก อินอ่ำ
พนักงานประจำรถขยะ

นายบุญเหลือ จอนไทย
พนักงานประจำรถขยะ

นายสำนัก สมวัน
พนักงานขับรถขยะ

นายวิจิตร สมวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ว่าง

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ