กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนัสติยา พงศ์พานิชย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางนัสติยา พงศ์พานิชย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(Education Technical Officer)
 

นายวชิรพันธ์ ไชยป้อง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวพรวลัย ประวันนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชิตณรงค์ ประวันนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวพิราภรณ์ ศิริภาษณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
 
นงเกษร ศรีสุริยมาตร์
ครู (ศพด.บ้านใหม่ศาลาเฟือง)

นางดวงกมล ทุมสงคราม
ครู (ศพด.นาซ่าว)

นางกิ่งแก้ว พุดทรา
ผดด.(ศพด.นาซ่าว)
ว่าง

ครู (ศพด.นาบอน)


นางแพรพรรณ บุบผาจันดี
ครู (ศพด.นาบอน)

นางอัจฉรา น้อยดา
ครู (ศพด.นาบอน)

นางรมณีย์ ยาที
ครู (ศพด.บ้านโพน)

นางนิตยา อารยศิลปธร
ครู (ศพด.บ้านโพน)

นางจิราภรณ์ จันทร์มา
ครู (ศพด.บ้านนาซ่าว)

นางนิสสัน ทัพซ้าย
ครู (ศพด.บ้านใหม่ศาลาเฟือง)

นางฐิตารีย์ แสงดี
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงาน ศพด.บ้านใหม่ศาลาเฟือง)

นางวราลักษณ์ จันเบาะ
ผดด.(ศพด.วัดจอมพล บ้านแก่งมี้)

นางสาวกนกวรรณ ตุ้ยกุลนา
พนักงานจ้างทั่วไป ศพด.นาซ่าว

นางสาวฑุลิกา สารีสิงห์
พนักงานทั่วไป ศพด.บ้านโพน

นางสาวกาญจนา ทำทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป
ศพด.บ้านนาบอน