ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลหมู่บ้าน

 •  เขตการปกครอง
พื้นที่ตำบลนาซ่าว แบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. บ้านนาซ่าว
 2. บ้านนาบอน
 3. บ้านโพน
 4. บ้านใหม่ตาแสง
 5. บ้านใหม่ศาลาเฟือง
 6. บ้านแก่งมี้
 7. บ้านศรีโพนแท่น
 8. บ้านหนองขอนทอง
 9. บ้านนาบอน
 10. บ้านหนองสะพุง
 11. บ้านศาลาเฟือง
 12. บ้านนาบอน
 13. บ้านศรีโพนแท่น
 14. บ้านนาซ่าว
 15. บ้านใหม่ศาลาเฟือง
หมู่ที่ 1        นายประสิทธิ์     อองภา          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2        นายวิลัย           ลาอ่อน               ”
หมู่ที่ 3        นายสายทอง     ตันนะลา             ”
หมู่ที่ 4        นายอำนาจ       วงษดี                 ”
หมู่ที่ 5        นายประจวบ     วิชาเครื่อง           ”
หมู่ที่ 6        นางธิติรัตน์     พิลาทา                 ”
หมู่ที่ 7        นายเกชา        บุบผาจันดี            ”
หมู่ที่ 8        นายพัฒนา      โสคำ                   ”
หมู่ที่ 9        นายอนันต์        ตางาม                ”
หมู่ที่ 10      นายชน            มาแก้ว               ”
หมู่ที่ 11      นายชาตรี         ทำทิพย์               ”
หมู่ที่ 12      นายชัยยงค์       ศรีวิชา                ”
หมู่ที่ 13      นายณรงค์         หิดกวย               ”
หมู่ที่ 14      นายสุภาพ          แสงขาว     กำนันตำบลนาซ่าว
หมู่ที่ 15      นายบุญมี          สิงหา           ผู้ใหญ่บ้าน
 •  ประชากร
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว มีทั้งหมด 15 หมู่บ้านมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,528 คน จำแนกเป็นชาย 5,681 คน หญิง 5,847 คน จำนวนครัวเรือน 3,836 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 104 คน/ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดแยกตามหมู่บ้านดังนี้

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1.

บ้านนาซ่าว หมู่ที่ 1

471

491

962

322

2.

บ้านนาบอน

หมู่ที่ 2

394

442

836

326

3.

บ้านโพน

หมู่ที่ 3

451

485

936

256

4.

บ้านใหม่ตาแสง

หมู่ที่ 4

157

149

306

81

5.

บ้านใหม่ศาลาเฟือง

หมู่ที่ 5

382

375

757

244

6.

บ้านแก่งมี้

หมู่ที่  6

347

346

693

204

7.

บ้านศรีโพนแท่น หมู่ที่  7

627

659

1,286

406

8.

บ้านหนองขอนทอง

หมู่ที่  8

62

74

136

51

9.

บ้านนาบอน

หมู่ที่  9

623

606

1,229

465

10.

บ้านหนองสะพุง

หมู่ที่ 10

462

470

932

304

11.

บ้านศาลาเฟือง

หมู่ที่ 11

267

259

526

222

12.

บ้านนาบอน

หมู่ที่ 12

361

396

757

236

13.

บ้านศรีโพนแท่น

หมู่ที่ 13

352

335

687

259

14

บ้านนาซ่าว

หมู่ที่ 14

407

435

842

242

15

บ้านใหม่ศาลาเฟือง

หมู่ที่ 15

318

325

643

219

รวม

15

5,681

5,847

11,528

3,836

( ข้อมูลโดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง )
( ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ เดือนตุลาคม 2559 )