ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

 การคมนาคม
 1. มีรถโดยสารประจำทาง เชียงคาน – เลย เริ่มออกเวลา 05.30 น. ถึง เวลา 17.30 น. ทุก 15 นาที
 2. มีรถร่วม บขส. (99) เชียงคาน – เลย – กรุงเทพฯ ผ่านวันละ 1 เที่ยว
 3. มีรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง เชียงคาน – เลย – โคราช ผ่านทุก 1 ชั่วโมง เริ่มเวลา 06.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.
 4. รถโดยสารปรับอากาศประจำทาง (999) VIP เชียงคาน – เลย – กรุงเทพฯ ผ่านวันละ 1 เที่ยว
 5. รถโดยสารปรับอากาศบริษัทแอร์เลย เชียงคาน – เลย – กรุงเทพฯ ผ่านวันละ 2 เที่ยว
 การโทรคมนาคม
 1. ตู้ไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน
 2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 หมู่บ้าน
 การไฟฟ้า
 1. จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
 2. จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีจำนวน 3,432 ครัวเรือน
 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 10 สาย
 2. บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน 15 แห่ง