ลักษณะทางทรัพยากร

ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติ

  •  แหล่งน้ำ
  1. ลำน้ำ ลำห้วย 10 สาย
  2. บึง,หนองและอื่นๆ 15 แห่ง
  3. ฝาย 19 แห่ง
  4. บ่อน้ำตื้น 150 แห่ง
  5. บ่อบาดาล 80 แห่ง
  •  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
     ทรัพยากรดิน โดนทั่วไปแล้วเป็นที่ราบสูงภูเขา ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ความสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารต่างๆ ล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์
     ทรัพยากรน้ำ มีแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ไหลลงสู่ที่ลุ่มอย่างรวดเร็ว ห้วย หนอง คลอง บึง บางแห่งตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรในหน้าแล้ง

 

——————————