ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

     ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ ตำบลนาซ่าว ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิเช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และอาชีที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ การทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญระดับประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกการใช้พื้นที่ ได้ดังนี้
  1. พื้นที่ทำนา 13,200 ไร่
  2. พื้นที่ทำไร่ 10,600 ไร่
  3. พื้นที่ปลูกไม้ผล 350 ไร่
  4. พื้นที่ปลูกยางพารา 2,250 ไร่
  5. อื่น ๆ 1,300 ไร่
หน่วยธุรกิจในเขพื้นที่ตำบลนาซ่าว ประกอบด้วย
  1. ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 14 แห่ง
  2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (ลานรับซื้อมันสำปะหลัง) 2 แห่ง
  3. โรงสีข้าว 13 แห่ง
  4. ธนาคาร ไม่มี
  5. โรงแรม ไม่มี